برای استفادە بهتر از سایت ژین بوک لطفا موارد زیر را مطالعە بفرمایید:

ثبت نام در سایت ژین بوک و خرید از سایت بە معنی قبول تمام قوانین در سایت می باشد.

سایت ژین بوک شعبە و یا نمایندە دیگری ندارد.

تمامی مراحل خرید منحصرا از طریق وب سایت صورت می گیرد و هیچگونە کالایی بوسیلە تلفن عرضە نمی گردد.

کپی کردن محصولات فرهنگی و هنری ژین بوک پیگرد قانونی دارد.

کلیە کتاب های عرضە شدە در سایت ژین بوک دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد می باشند و بە هیچ عنوان کتاب فاقد مجوز یا ممنوع الچاپ در سایت عرضە نمی شود.

مسولیت کلیە مرسولەهای پستی پس از تحویل بە پست بر عهدە ادارە محترم پست میباشد پس از ارسال ژین بوک کد رهگیری مرسولە پستی را در اختیار مشتریان قرار می دهد.کە از طریق نشانی newtracking.post.irدر وب سایت رسمی سایت پست قابل پیگیری میباشد.

اطلاعات مشتریان(نشانی،شمارە تماس،ایمیل…)صرفا جهت ارائە خدمات و اطلاع رسانی بە مشتریان ژین بوک استفادە می شود و بە هیچ عنوان استفادە دیگری نخواهد داشت.

روز کاری بە معنی روز شنبە تا پنج شنبە هر هفتە،بە استثنای تعطیلات عمومی در ایران است کلیە سفارش های ثبت شدە در طول روزهای کاری و اولین روز پس از تعطیلات پردازش می شوند.ژین بوک بە مشتریان خود در 7روز هفتە و 24ساعت در روز امکان سفارش گذاری می دهد.

در صورت استفادە از هر یک از خدمات، کاربران مسئول حفظ محرمان بودن حساب و رمز عبور خود هستند و تمامی مسولیت فعالیتهایی کە تحت حساب کاربری و یا رمز ورود انجام می پذیرد بە عهد کاربران است.