درباره ما:

 

ژین بوک کتاب فروشی آنلاین است کە بیشتر تمرکز خود را بر روی فروش کتابهای کوردی گذاشتە است.ما چند جوان خلاق و باانگیزە هستیم کە چند وقتی بود کە دغدغە این را داشتیم کە چرا خوانندگان و کتابخوانهای کورد زبان نمی توانن از یک سایت معتبر و 24ساعتە آنلاین جهت خرید کتاب و محصولات فرهنگی کوردی بهرەمند باشند،همچنین نشرهای کوردی هم جهت فروش و پخش کتابهایشون گاهٱ با مشکل روبرو هستند،این مسئلە بهانەای شد تا ما اولین سایت حرفەای فروش آنلاین کتابهای کوردی در ایران را راەاندازی کنیم.تا واسطەای باشیم بین ناشران کورد و خوانندگان حتی در دورترین نقاط شهری و روستایی، بە امید اینکە این فروشگاە آنلاین بتونە بخشی از نیاز شما خوانندگان عزیز را برطرف کند.

بە یاد داشتەباشید، ژین بوک بە حمایت و معرفی شما نیازمند است.